ks
Prejsť na obsah

Všeobecné obchodné podmienky
SMIPE SLOVAKIA s.r.o.
pre zmluvy uzavierané na diaľku


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou SMIPE SLOVAKIA, s.r.o., Malženická cesta 3/6981, 917 01 Trnava, IČO: 35853131, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28339/B, DIČ: 2020239782 (ďalej len predávajúci), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.smipe.eu, www.smipe-eu.com, www.kartoteka.eu (ďalej len obchod).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného elektronického formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu obsahujúcu informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovú cenu objednávky (ďalej len "objednávka").

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len"kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.


II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy


1. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie alebo poskytnutie všetkých údajov a požadovaných náležitostí predávajúcemu pri realizácii objednávky kupujúcim.

2. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.

3. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.

4. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v obchode sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky,sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

6. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

7. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou, ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.

8. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania (po 24 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať). Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adrese smipe.slovakia@smipe-eu.com,  resp. telefonicky na čísle 02/4444 2677. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo resp. dátum objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

9. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky a/alebo e-mailom.

10. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní odo dňa zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený bankový účet, pokiaľ sa spolu predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.


III. Odstúpenie od zmluvy


1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa zákona č. 102/2014 Z.z.. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
Ak kupujúci tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby
podnikateľov ako aj fyzické osobynepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

4. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu SMIPE SLOVAKIA, s.r.o., P. O. BOX 100, 830 00 Bratislava alebo e-mailom na adrese smipe.slovakia@smipe-eu.com.

5. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Tovar môže byť vrátený len po predchádzajúcej dohode s predávajúcim a to:
-  nepoužívaný
-  nepoškodený
-  kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
-  spolu s dokladom o kúpe
-  podľa možnosti v pôvodnom obale.
Po predchádzajúcej dohode predávajúceho s kupujúcim si predávajúci prevezme na adrese dodania tovar na vrátenie.
Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá, ani tovar zasielaný poštou alebo inou prepravnou spoločnosťou, ani tovar doručený osobne na adresu prevádzky predávajúceho.

6. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, bankovým  prevodom na kupujúcim určený bankový účet, a to najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci vo výške 60 Eur s DPH.
Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, predávajúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

8. V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo  tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.


IV. Dodacie podmienky a termíny


1. Tovar sa dopravuje na miesto dodania uvedeného kupujúcim v objednávke.  Ako miesto dodania tovaru môže byť dohodnutá výlučne adresa na území Slovenskej republiky. Tovar bude dodaný predávajúcim  vlastnými dopravnými prostriedkami alebo s využitím služieb tretích subjektov. Dopravu na adresu dodania platí predávajúci. Iný spôsob dodania tovaru je vylúčený, napr. osobný odber a pod., pokiaľ sa spolu predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy tovaru v plnej výške.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 1-9 týždňov) po prijatí  objednávky. Táto dodacia lehota je ovplyvnená dobou dodania vstupných materiálov a trvaním výrobného cyklu tovaru. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. Kupujúci sa zaväzuje pred prevzatím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/ odmietnuť, ak zistí, že:
a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo
b) tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy a za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do dodacieho listu.
Ak kupujúci tovar prevzal, reklamácia vád tovaru sa riadi postupom podľa článku VI.
Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar,  je povinný predávajúcemu uhradiť náklady spojené s doručením tovaru, a to vo výške 60 Eur s DPH.


V. Kúpna cena a platby


1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia v zmysle podmienok uvedených na internetových stránkach predávajúceho alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho platbu vopred (predfaktúrou), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak. V prípade, že kupujúci realizoval objednávku u predávajúceho minimálne trikrát a splnil si všetky svoje záväzky voči predávajúcemu riadne v lehote splatnosti, je oprávnený nepožadovať platbu vopred, ale po dodaní tovaru na faktúru s lehotou splatnosti 14 dní.

3. Kúpna cena je splatná v termíne uvedenom na predfaktúre alebo v prípade platby po dodaní tovaru v termíne uvedenom na faktúre.

4. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

5. Ceny na internetovom obchode www.smipe.eu, www.smipe-eu.com, www.kartoteka.eu a v produktovom katalógu spoločnosti SMIPE SLOVAKIA, s.r.o. sa môžu líšiť.

6. Kupujúci môže uskutočniť úhradu kúpnej ceny výlučne prevodom na bankový účet predávajúceho. Na úhradu nie je možné použiť akékoľvek poukážky alebo šeky vydané predávajúcim, či iným právnym subjektom, ani hotovosť, či platobnú kartu prostredníctvom internetu alebo pri osobnom prevzatí tovaru.

VI. Reklamačný poriadok, záruka, doklady


1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad a Dodací list predávajúceho. Pri uplatňovaní reklamácie sa kupujúci zaväzuje predložiť predávajúcemu doklad o kúpe
faktúru, ktorá je zároveň záručným listom.

2. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste. Ak to nie je v Dodacom liste uvedené, tak minimálna záruka je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia pri prevzatí tovaru a počas záručnej doby spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou alebo závady spôsobené pri výrobe.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neprimeraným zaobchádzaním, použitím tovaru, na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením a opotrebením tovaru spôsobeným jeho obvyklým užívaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti (vodou, ohňom, bleskom), živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

6. Kupujúci môže uplatniť svoju reklamáciu písomne na adrese SMIPE SLOVAKIA s.r.o., P.O. BOX 100, 830 00 Bratislava, emailom na adrese smipe.slovakia@smipe-eu.com alebo telefonicky na čísle 02/44442677.

7. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

VII. Zľavy, minimálna hodnota nákupu


1. Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň objednávky.

2. Minimálna hodnota nákupu v obchode je 3 eurá.

VIII. Spracovanie osobných údajov

1.  Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to najmä pri vystavení faktúry, predfaktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.

2. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu:
a) v prípade, že kupujúci je fyzickou osobou - nepodnikateľ: krstné meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania, číslo telefónu a emailovú adresu,
b) v prípade, že kupujúci je právnickou osobou alebo fyzicku osobou - podnikateľ:  obchodné meno, meno a priezvisko kontaktnej osoby, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu dodania, číslo telefónu a emailovú adresu.

3. Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdením Všeobecných obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto podmienok.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5. Kupujúci môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese smipe.slovakia@smipe-eu.com.                                                    

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného elektronického formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal,  bez výhrad s nimi súhlasí a akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba
podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

V Trnave, dňa 12. februára 2015.
telefonické
objednávky:

pevná linka
02/4444 2677
mobil
0917 312 499

objednať si môžete

telefonicky,

e-mailom

alebo online

doprava a vynáška
v SR zadarmo

Návrat na obsah